Vraag en antwoord

Een HilverZonnedak of een Zonneweide is een collectieve, relatief grote zonnestroominstallatie bij jou in de wijk (gemiddeld ruim 400 panelen). Die wijk kan overigens best groot zijn. Deze projecten verschillen onderling nauwelijks, het maakt dus in principe niet uit of je deelneemt aan een HilverZonnedak of een Zonneweide.

Onze projecten worden georganiseerd, beheerd en onderhouden door HilverZon. De zonnepanelen op dit dak leveren stroom, die bestemd is voor de deelnemers aan het dak.

Hierbij maakt HilverZon gebruik van de Regeling Verlaagd Tarief, een officiële belastingregeling om het opwekken van groene energie te stimuleren. Deze regeling wordt meestal de postcoderoos-regeling genoemd.

De zogenoemde postcoderoos werd aanvankelijk (per 1-1-2014) bepaald door het postcodegebied waarin de productie-installatie ligt. De postcoderoos was het postcodegebied waarin de productie-installatie ligt, plus die direct daaraan grenzende postcodegebieden (gebieden waarin alle postcodes dezelfde vier cijfers hebben). Ook postcodegebieden die alleen raken met een ‘punt’ (bijvoorbeeld in een ‘meerpostcodenpunt’) horen bij de postcoderoos. Per 1-1-2016 is het begrip postcoderoos verruimd: De installatie hoeft zich niet meer in het midden van een zogenoemde postcoderoos te bevinden maar mag ook in een van de ‘blaadjes’ gerealiseerd zijn. Dit maakt het voor cooperaties mogelijk om ook locaties voor energieopwekking in de randen van de postcoderoos te benutten (in de wandelgangen wordt al gesproken over de postcoderups).

Leden kunnen profiteren van de belastingkorting als ze in de postcoderoos van de productie-installatie wonen.

Als deelnemer aan een HilverZonnedak investeer je in een collectieve, relatief grote zonnestroominstallatie bij jou in de wijk (gemiddeld ongeveer 500 panelen). Je kunt deelnemen, bijvoorbeeld omdat je zelf geen zonnepanelen op het eigen dak kan of wil leggen. Door deel te nemen aan een dak, lever je een bijdrage aan de toename van duurzame energie. Zelf profiteer je, samen met de andere deelnemende wijkgenoten, van de opbrengsten door middel van een belastingkorting op de eigen energierekening en een winstuitkering uit de stroomverkoop. Wij verwachten voor de HilverZon-projecten dat de investering zich binnen 10 jaar terugverdient, terwijl de panelen veel langer stroom zullen levren. Uiteindelijk is een rendement op het geïnvesteerd vermogen mogelijk tussen de 6 en de 7 procent.

Uiteraard gaat HilverZon alleen in zee met gecertificeerde leveranciers. Met deze leveranciers spreken wij contractueel af dat zij verantwoordelijk zijn voor deugdelijke installatie van de systemen. Waar mogelijk vragen wij hen om ook het onderhoud op zich te nemen. Dit hangt grotendeels af van de kosten die zij daarvoor zullen rekenen. HilverZon vraagt hen om dit in de offerte direct mee te nemen.

Particulier
Zowel huurders, woningeigenaren en ondernemers uit de wijk kunnen meedoen. De voorwaarde is wel dat de deelnemer een eigen energierekening heeft. Meedoen kan tot 10.000 kWh (een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks ongeveer 3400 kWh). Kleine woongroepen mogen wel meedoen als de energieafrekening wordt gemaakt voor hun eigen adres.

Ondernemers
Voor ondernemers geldt aanvullend dat ze tot 20 % in een project mogen deelnemen (als zij een aansluiting met een maximale doorlaatwaarde van 3 x 80 A hebben). Het rendement voor ondernemers is iets lager dan voor particulieren.

Ja, mensen die in een huurwoning wonen kunnen ook meedoen. De huurder moet wel een zelfstandig afnemer zijn van elektriciteit. Het energiebedrijf levert dan namelijk energie aan de huurder en kan de betaalde energiebelasting terugbetalen.

Wanneer je een huurcontract hebt waar je de energiekosten aan je verhuurder betaald dan kun je helaas niet deelnemen. Je kunt dan wel aan je verhuurder vragen of deze al groene energie afneemt.

Als je energie wordt verrekend in de huurprijs of via een service-contract, kun je helaas niet deelnemen. De verhuurder heeft waarschijnlijk een grootverbruikersaansluiting. Je kunt wel navragen of dit groene stroom is.

Dat hangt er natuurlijk vanaf hoeveel panelen je afneemt. Als je deelneemt aan een HilverZonnedak of een zonneweide dan koop je geen specifieke zonnepanelen maar participaties (deelnemingen) ter grootte van ongeveer een zonnepaneel in een specifiek project. Deze participaties kosten maximaal 325 euro per stuk en daarvoor krijg je de opbrengsten van ongeveer 250 kWh per jaar.

De opbrengst is per jaar en per project verschillend en hangt onder andere af van het aantal uren dat de zon schijnt in een jaar.

Particulier en ondernemer
HilverZon raadt je aan om mee te doen voor maximaal je eigen verbruik. Stel, je hebt een jaarlijkse energierekening voor ongeveer 2400 kWh, dan zou je 9 participaties (panelen) kunnen aanschaffen. Zo compenseer je vrijwel het totale eigen elektriciteitsverbruik. HilverZon raadt echter aan om deel te nemen tot 90% van het eigen verbruik. Dit biedt de mogelijkheden om zelf nog energie te besparen of in een later stadium nog participaties over te nemen van verhuizende deelnemers.

Ondernemers
Het grootste voordeel voor ondernemers is dat de energiebelasting verrekend wordt met het hoogste schrijf van de door jou betaalde energiebelasting. In 2018 bedraagt de energiebelasting 10,458 cent per kWh. Inclusief btw is het voordeel 12,65 cent per kWh. Het rendement voor ondernemers zal iets lager zijn dan voor particulieren omdat de btw op de energiebelasting al aftrekbaar is. Voor deelnemende ondernemers geldt daarnaast dat ze bij een project tot 20 procent van de participaties in het project mogen hebben. Omdat ondernemers soms een hoog verbruik hebben is het voor hen ook belangrijk de bovengrens van 10.000 kWh per jaar, in de gaten te houden. Hierboven wordt geen korting op de energiebelasting meer gegeven door de Belastingdienst; meer participaties dan 10.000 kWh levert dus geen extra voordeel meer op.

Voor meer informatie zie het kennisdossier van Hier Opgewekt: kennisdossier

De financiële risico’s van je deelname zijn beperkt. De coöperatie is een U.A., wat staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Dit betekent dat de leden niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. Energie-coöperatie HilverZon is juridisch eigenaar van de zonnestroominstallatie en dus aansprakelijk. Hiervoor is HilverZon verzekerd. Mocht er zich toch een situatie voordoen waarin de schade aan de panelen niet verzekerd is (in geval van onverzekerde situaties, denk aan oorlog of natuurramp), dan stopt het project. In dit geval zijn de leden enkel de inlegkosten voor de participaties/panelen kwijt. Hierbij gaat het om de volledige waarde van de participaties.

De overige financiële risico’s zijn in grote lijnen hetzelfde als voor mensen met eigen zonnepanelen. Denk bijvoorbeeld aan het dalen van de energietarieven: de coöperatie krijgt dan minder voor de geproduceerde stroom. De coöperatie zal natuurlijk inspelen op wijzigingen op de energiemarkt om de opbrengst van de projecten te verhogen. In de informatiebrochure staan zoveel mogelijk risico’s, maar de kans dat een van deze risico’s optreedt is beperkt. De informatiebrochure is hier te vinden.

Opmerking: om de risico’s voor de deelnemers te beperken kent HilverZon naast een bestuur en teamleden ook een Raad van Toezicht. Belangrijke beslissingen van het bestuur worden eerst aan de RvT voorgelegd en zij bezitten vergaande bevoegdheden om in te grijpen.

Dit is de heffingskorting (ook wel ‘vermindering energiebelasting’). Dit staat los van de energiebelastingkorting die je ontvangt met deelname aan een HilverZonnedak. Bij deelname ontvang je dus beide kortingen. De Belastingdienst meldt het volgende (dd.13-1-2017): ‘Wij zien een deel van het energieverbruik als basisbehoefte. Daarom verminderen wij de energiebelasting met een bedrag per jaar per elektriciteitsaansluiting. De vermindering geldt alleen voor onroerende zaken met verblijfsfunctie (zoals een huis of kantoor).’ In 2018 is het bedrag van de heffingskorting € 373,33 inclusief BTW.

HilverZon werft deelnemers aan de projecten in Hilversum. Zodra er voldoende intekeningen zijn, wordt geïnventariseerd hoeveel panelen iedere deelnemer exact wil afnemen. HilverZon betrekt de deelnemers waar mogelijk bij de te nemen besluiten, bijvoorbeeld bij het aanbestedingsproces. Voor de gemeentedaken hebben we de aanbestedingen samengevoegd en heeft Solarpartners uit Bussum de aanbesteding gewonnen. Voor de Zonneweide Anna’s Hoeve heeft de gemeente Hilversum de aanbesteding uitgevoerd. In alle gevallen wordt naast de prijs ook op de kwaliteit van de panelen en de installateur gelet.

Wanneer duidelijk is wie de aanbesteding gewonnen heeft wordt aan alle deelnemers gevraagd het contract te tekenen en de investering te doen. Ongeveer drie maanden later zullen dan de zonnepanelen zijn aangelegd en begint de besparing.

De looptijd van de overeenkomst is voor 25 jaar, en in principe doe je voor minimaal 15 jaar mee, want zolang is de belastingkorting via de overheidsregeling door de overheid gegarandeerd. Dat klinkt lang, maar als je zelf zonnepanelen zou nemen, zou je ook een investering doen voor een product dat zo’n 25 jaar meegaat.

Wanneer je wilt of moet stoppen, bijvoorbeeld omdat je verhuist, kun je je participaties doorverkopen aan iemand die in hetzelfde deelnamegebied woont, bijvoorbeeld de nieuwe bewoners van de woning. De landelijke regeling waarvan HilverZon gebruik maakt stelt ons helaas als voorwaarde dat je in het postcodegebied moet blijven wonen (zie ‘postcoderoos’ voor meer informatie). Zie hiervoor ook de informatiebrochure.

Wij zien het tussentijds uitstappen overigens niet als een groot probleem. Door de energietransitie zal de behoefte aan elektriciteit de komende jaren steeds verder stijgen.

Wat de participatie oplevert, is (15 jaar lang) een jaarlijks terugkerend financieel voordeel van ongeveer 10% van je investering, en een belangrijke CO2-reductie van jouw huishouden doordat het gebruik van duurzame energie in Hilversum toeneemt.

Met deelname aan een project van HilverZon wordt ook de organisatie van zonnepanelen volledig voor jou verzorgd; jij legt eenmalig in en ontvangt jaarlijks je financiële voordeel.

Na die 15 jaar zijn de panelen natuurlijk nog steeds geld waard. Ter zijner tijd zal in overleg met de deelnemers besloten worden of het project langer doorloopt of dat de panelen bijvoorbeeld doorverkocht worden. Het is nu onmogelijk te voorzien wat ter zijner tijd de beste oplossing zal zijn. Vast staat dat de opbrengst van de panelen na aftrek van de kosten ten goede komt aan de eigenaren van de participaties (= de deelnemers).

Op www.hilverzonnedak.nl/calculator/ staat een calculator welke het financiële voordeel bij benadering voor je uitrekent.

De opbrengsten bestaan voornamelijk uit een teruggave van de energie-belasting en de waarde van de opgewekte stroom.

De belastingkorting krijg je over de stroom die is opgewekt door jouw deel van de installatie. Stel je hebt 4 participaties/panelen, en die leveren samen 1.000 kWh op. Dan is je energiebelasting-korting 126,54 euro (iets meer dan in 2017). Daarnaast wordt de stroom verkocht aan een energieleverancier. Uit deze stroomopbrengst wordt het beheer en de administratie van het project  betaald. Het bedrag dat vervolgens overblijft wordt in overleg met de deelnemers uitgekeerd aan de deelnemers. In de Algemene LedenVergadering wordt hierover verantwoording afgelegd en kunnen leden invloed uitoefenen op de genomen beslissingen.

Rekenvoorbeeld voor iemand die voor 4 participaties/panelen deelneemt:

Investering: 4 maal € 325 = € 1.300 (vrijgesteld van BTW)

Verwachte opbrengst in kWh: 1.000 kWh per jaar (bij 250 kWh opbrengst per paneel per jaar)

De netto opbrengst gedurende de 15 jaar waarin je de teruggave van de energie-belasting krijgt, bedraagt dan: € 150,54 per jaar (bij opbrengst van 250kWh per paneel per jaar)

Deze netto opbrengst bestaat uit:

 1. a) verkoop opgewekte energie: 1.000 kWh maal € 0, 038 = € 38,00 (huidige kWh-prijs) (*)
 2. b) teruggave energiebelasting: 1.000 kWh maal € 0,10458 + btw = € 126,54 (**)
 3. c) overige inkomsten: € 30,– > bij overstap naar de Duurzame Energie Unie (***)

In mindering gebrachte kosten per jaar: € 44,00, opgebouwd uit:

 1. a) beheerskosten panelen: € 32,00 (€ 8,- per paneel p.j.; verzekering/onderhoud/organisatie/administratie)
 2. b) lidmaatschapskosten coöperatie: € 12,00 per jaar

(*) De stroom wordt teruggeleverd aan het net en wordt door ons verkocht aan een energieleverancier. De inkomsten komen bij de deelnemers terug.

(**) het tarief voor de energiebelasting wordt jaarlijkse vastgesteld door de overheid

(***) een vergoeding van eur 30 per jaar wanneer u overstapt op stroom en gas van ‘om’ (voorheen de Duurzame Energie Unie). Overstappen is een persoonlijke keuze. Wij leggen hier uit waarom overstappen wel een goed besluit is.

De panelen van HilverZonnedak liggen op grote gebouwen (vooralsnog vooral sporthallen van de gemeente) die bijna allemaal hoger zijn dan de woningen eromheen. Daardoor zien omwonenden de zonnepanelen niet, maar kunnen ze wel gebruik maken van het voordeel op financieel en milieugebied.

Zonnepanelen zijn voorzien van een anti reflectielaag die het zonlicht absorbeert. Verder is de schittering afhankelijk van de invalshoek van de zon en die verandert (natuurlijk) in de loop van de dag. Dus als er al hinderlijke schittering wordt ervaren, dan is dat niet constant. Verder is eventuele hinder afhankelijk van de kijkhoek.

De gebouwen met een dak vol zonnepanelen van HilverZon zijn:

 • Bethlehemkerk (gerealiseerd feb 2016)
 • Rotor mediagebouw, Arendstraat (verwachte oplevering april 2017)
 • Sporthal Dudok-Arena (het werven van deelnemers is gestart)
 • Sporthal Kerkelanden (het werven van deelnemers is gestart)
 • Sporthal (met zwembad) De Lieberg (het werven van deelnemers is gestart)
 • De Meentkracht-centrale, bestaande uit Sporthal de Meent (met gymzaal) en Wijkgebouw De Kruisdam, Hilversumse Meent (het werven van deelnemers is gestart)

(datum: januari 2017)

De coöperatie HilverZon is eigenaar van de panelen. Als lid ben je op jouw beurt (mede)eigenaar van de coöperatie en deelnemer aan de installatie op een dak (zie vraag ‘waar neem ik aan deel als ik investeer in een HilverZonnedak?, hierboven). Met de inleg voor deelname wordt de HilverZonnedak-stroominstallatie gefinancierd. HilverZon zorgt ook voor alle organisatorische bijkomstigheden zoals het afsluiten van een verzekering voor de installatie en de (onderhouds-)contracten, maar ook zaken als de boekhouding worden verzorgd. Dit is zo geregeld zodat externe partijen, zoals een installateur of een verzekering, niet hoeven te schakelen met tientallen verschillende deelnemers, maar met één coöperatie.

De zonnestroominstallatie zal aan het einde van het project worden verkocht. Eerst dienen de kosten van verwijdering van de installatie uit deze opbrengst betaald te worden. Wanneer er dan nog geld over is dan bepalen de deelnemers aan het project samen wat er met de opbrengst gedaan wordt.

Als het systeem wordt verkocht, bijvoorbeeld aan de dakeigenaar, dan neemt HilverZon aan dat de deelnemers besluiten om deze opbrengst naar rato onderling te verdelen.

HilverZon is een bewoners-initiatief uit 2015, opgericht om de verduurzaming van Hilversum te versnellen, en zo mogelijk Hilversum in 2030 energie-neutraal te maken.

Dit kwam niet uit de lucht vallen. Er waren al eerdere pogingen om de verduurzaming van Hilversum te versnellen, zie bijvoorbeeld www.duurzaamhilversum.nl). Ook werden er al sinds 2014 energiebespaaravonden georganiseerd vanuit bewoners-initiatief Hilversum Verbonden, samen met Hoom en de gemeente Hilversum. In 2015 werd dit verder uitgebouwd en werd besloten tot de oprichting van een energie-coöperatie met als hoofddoel de verduurzaming van Hilversum te versnellen.

Dit sloot aan bij de doelstellingen van de Gemeente Hilversum: de gemeente wil in 2050 CO2-neutraal zijn en heeft een ambitieus duurzaamheidsbeleid tot 2020. Dat betekent een fikse afname in CO2 in de lucht, waarmee het milieu is gediend en daarmee dus iedereen.

Deze overeenkomst in doelstelling is vertaald naar een zogenaamde Green Deal tussen HilverZon en de gemeente. De gemeente ondersteunt HilverZon met een jaarlijkse subsidie en door gratis gemeentelijke daken beschikbaar te stellen waar particulieren en bedrijven zonnestroom kunnen opwekken. De gemeente zoekt meer partners om Green Deals mee te sluiten zodat zoveel mogelijk mensen en organisaties bij dit streven betrokken raken.

Alle HilverZonnedaken van HilverZon staan op www.hilverzonnedak.nl. Via de website kun je je inschrijven of informatie aanvragen. Vanaf dat moment houdt HilverZon je op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de ontwikkeling van het dak waar jij aan kunt deelnemen (zie hieronder, ‘postcoderoos’) en informatiebijeenkomsten die georganiseerd worden. Ook kun je hier de financiële verwachtingen voor het project inzien. Mochten er overige onduidelijkheden bestaan, dan kun je altijd contact opnemen via info@hilverzon.nu.

Per HilverZonnedak wordt er een projectraad ingesteld, gevormd door de deelnemers aan het HilverZonnedakproject. Het stemrecht van projectraadleden hangt af van het aantal participaties in het project. Het bestuur van HilverZon draagt zorg voor de ontwikkeling en financiële afhandeling van het project. De projectraad kan, indien gewenst, het bestuur van HilverZon aanwijzingen hierover geven. Zie voor detail art 23 van de statuten. Deze staan op de site en zijn tevens op te vragen.

Als je investeert in een HilverZonnedak word je automatisch lid van een projectraad en heb jij zeggenschap over deze besluiten. Dit wordt allemaal voor je voorbereid door het secretariaat van HilverZon.

HilverZon verzorgt het grootste deel van de nodige administratieve taken, zoals vermeld bij de vraag ‘Ben ik dan ook eigenaar van de zonnepanelen/installatie?’. De participaties die je hebt in de coöperatie gelden echter wel als deel van je eigen vermogen. Dat wil zeggen dat je deze op moet voeren in de belastingaangifte als vermogen in Box 3. Je betaalt alleen belasting als het totale eigen vermogen boven de vermogensrendementsheffing uitkomt (€ 24.437 in 2016). Benader voor specifieke vragen de Belastingdienst: 0800-0543 en www.belastingdienst.nl.

De HilverZonnedaken worden georganiseerd door HilverZon, een energiecoöperatie gevestigd in Hilversum.

HilverZon is een ledencoöperatie van en voor alle Hilversummers. De leden zijn dus samen de eigenaren van de coöperatie. HilverZon streeft er samen met de gemeente naar, Hilversum volledig energieneutraal te krijgen in 2030. Energieneutraal worden vergt een combinatie van aanpakken, vooral:

– samen zonne-panelen inkopen en deze op collectieve daken (sporthallen, grote bedrijven, kerken, scholen, etc) neerleggen om deze collectief te exploiteren

– samen initiatieven ontplooien voor het besparen van energie

– andere duurzame initiatieven ondersteunen

– de belangen van de leden behartigen

HilverZon heeft geen Algemene Voorwaarden. We kennen wel een overeenkomst welke we met de deelnemers sluiten en we hebben we een uitgebreide informatiebrochure opgesteld.

Ja, bij deelname aan een project van HilverZon is het lidmaatschap van de energiecoöperatie verplicht. Dit volgt uit de overheidsregeling waarmee HilverZon werkt. Lidmaatschap bedraagt € 12,00 per jaar.

Nee, je wordt lid van de coöperatieve vereniging HilverZon. HilverZon is zelf geen energieleverancier.
Wil je wel stroom en/of gas via HilverZon? Meld je dan aan bij ‘om’ (voorheen de Duurzame Energie Unie). ‘Om’ is een samenwerkingsverband van 35 lokale energie-cooperaties en werkt net als HilverZon cooperatief. ‘Om’ kent dus geen aandeelhouders en geen grote overhead zoals veel andere energie-maatschappijen. Wanneer ‘om’ winst maakt zal dit ter beschikking komen van de deelnemende coöperaties zoals HilverZon. Wij zullen op onze beurt aan onze leden vragen hoe we deze opbrengsten gaan besteden.

Ja, dat moet. Dat gebied kan overigens nog best groot zijn. Dat je in een postcodegebied moet wonen dat grenst aan het postcodegebied waarin de installatie staat is een voorwaarde van de Regeling Verlaagd Tarief waarmee we werken. De regeling wordt daarom ook wel de postcoderoosregeling genoemd. Tussen jouw postcode en die van de plek van de installatie zit nooit meer dan één postcodegebied (een postcodegebied is het gebied met dezelfde 4 cijfers in de postcode). Op deze website vind je een zeer uitgebreide uitleg over de regeling.

Er zijn nu zes HilverZonnedaken en het is de ambitie om dit aantal nog flink te laten groeien. Immers, elk huishouden heeft een aantal panelen nodig voor stroomopwekking en die hebben weer ruimte en zonlicht nodig.

Als je verhuist binnen de postcoderoos verandert er niets. Je blijft gewoon meedoen aan het postcoderoos project.
Wanneer je binnen Hilversum verhuist gaan we zorgen dat je over kunt stappen naar een ander HilverZonnedak. Enig administratief gedoe, maar daar helpen we bij.
Als je echt naar buiten Hilversum gaat verhuizen kun je niet langer meer deelnemen aan de coöperatie. HilverZon zal je participaties/panelen waarderen in de vorm van een adviesprijs. De formule voor de berekening van deze adviesprijs is <aanschafprijs minus 6% voor ieder gerealiseerd productiejaar>. Wanneer je na 5 jaar verhuist dan is onze adviesprijs voor de overdracht nog 70% van het investeringsbedrag. Na 15 jaar is de restwaarde dan nog 10%, dit zal op basis van voortschrijdend inzicht nog kunnen stijgen of dalen.

1. aan de verkoper vragen we of deze de panelen wil proberen te verkopen aan de nieuwe bewoner van je woning, of zelf iemand anders zoeken in je wijk die de participaties van je overneemt
2. als dat niet lukt gaan we de panelen aanbieden aan de andere deelnemers aan het project
3. als dat geen koper oplevert kijken we of er in ons totale netwerk nog een belangstellende te vinden is (we gaan er eigenlijk vanuit dat er in de toekomst continu belangstelling zal zijn)
4. als er dan nog steeds geen koper is en de financiën van de cooperatie het toestaan treed artikel 8.6 van de statuten in werking en dan nemen we de panelen tijdelijk zelf over en zoeken we verder naar een nieuwe belangstellende
5. als de coöperatie geen financiële middelen heeft dan zit je er als deelnemer nog enige tijd zelf aan vast, totdat er alsnog een koper gevonden is.

De statuten staan op onze site en zijn ook op te vragen via info@hilverzon.nu.

ENERGIELEVERANCIER

Wanneer je voor de datum van de afloop van je contract overstapt, kun je te maken krijgen met een boete. HilverZon kan je daarvoor niet compenseren (de Duurzame Energie Unie ook niet). Vooralsnog lijkt het erop dat je kunt kiezen uit drie mogelijkheden:

– overstappen en de boete accepteren (vooral interessant wanneer de tarieven van DE Unie lager zijn)

– niet overstappen en de administratieve bijtelling van € 30,- per jaar accepteren

– niet meedoen aan het project en wachten met deelnemen tot een volgend collectief zonnestroomproject

(datum: 13 januari 2017)

‘Om’ is de energiemaatschappij van HilverZon, vergelijkbaar met Essent, Greenchoice, Qurrent en NUON. ‘Om’ is door de Consumentenbond en Greenpeace de afgelopen drie jaar uitgeroepen tot de meest groene energieleverancier (eerst onde de naam DE Unie). Meer lees je op de website.

Net als HilverZon is ‘om’ een coöperatie. HilverZon is lid van ‘om’ en daardoor mede-eigenaar. Indirect zijn de leden van HilverZon dus mede-eigenaar van ‘om’.

Naast het leveren van elektriciteit en gas tegen gunstige tarieven, legt ‘om’ zich toe op het administratief verwerken en verrekenen van het belastingvoordeel dat HilverZon verkrijgt via de postcoderoosprojecten. De verrekening vindt jaarlijks plaats, na afloop van ieder productiejaar.

Wanneer je niet overstapt moet de verrekening gebeuren door je eigen energieleverancier. Je krijgt dan van HilverZon een brief waarin staat op hoeveel energie-belasting-teruggave je recht hebt. Deze brief moet je dan inleveren bij je eigen energieleverancier (HilverZon helpt hierbij). Een energieleverancier kan dit in theorie weigeren, maar de meeste energiemaatschappijen werken mee. Hier Opgewekt houdt bij wie er meewerken: Hier Opgewekt kennisdossier

Dat hoeft niet, maar is wel wenselijk. Overstappen is zowel administratief als financieel aantrekkelijk.

Als deelnemer aan het project wordt er namens jou stroom opgewekt en aan het net geleverd. Als je overstapt naar ‘om’, neem je die zonnestroom min of meer zelf af en ontvangt HilverZon hiervoor een vergoeding van de energieleverancier.

HilverZon geeft een groot deel van deze vergoeding door aan de deelnemers, namelijk eur 2,50 per maand (= eur 30,- per jaar) wanneer je zowel gas als elektriciteit af gaat nemen bij ‘om’.

In de berekening van je voordeel hierboven lees je al dat je € 30,– aan overige inkomsten ontvangt per jaar, en dat je deze alleen krijgt bij overstap naar ‘om’.

Overstappen is ook administratief aan te raden omdat je de energiebelasting alleen terug kunt krijgen van je eigen energie-leverancier. Wanneer je niet overstapt krijg je van ons bij de jaarafrekening een brief waarin staat op hoeveel aftrek van energie-belasting je recht hebt. Deze brief moet naar je eigen energie-leverancier. Niet alle energie-maatschappijen werken hieraan mee. Via deze < link > kun je controleren of jouw energie-maatschappij wel of niet meewerkt.

Overstappen hoeft dus niet, maar is voor jou zowel administratief als financieel aantrekkelijk. Je maakt daarmee zelf gebruik van zonnestroom en dat is CO2-neutraal.

Overigens; wanneer je aan meerdere daken deel zou nemen (dat mag), dan ontvang je ieder jaar slechts eenmaal de € 30,- aan overige inkomsten.

Overstappen hoeft niet. Overstappen is wel administratief en financeel aantrekkelijk voor zowel de deelnemer als voor HilverZon.
Wij moeten zelf ook nog wennen aan de naam ‘om’. Deze is recent landelijk bedacht als de nieuwe naam van het overkoepelende samenwerkingsverband van lokale energie-coöperaties. Tot nog toe was de naam ‘Duurzame Energie Unie’, kortweg DE Unie. We zijn nu voor het 3e jaar op rij gekozen tot groenste energie-maatschappij van Nederland (samen met 2 anderen).
Het voordeel van ‘om’ is dat wijzelf ‘om’ zijn. ‘Om’heeft geen aandeelhouders, geen externe belanghebbenden, geen grote overheadkosten, nee, 35 lokale energie-coöperaties zijn samen de eigenaar van ‘om’ en als er in de toekomst winst gemaakt wordt dan is die winst ook voor HilverZon. Wij zullen de ALV dan vragen wat er met dat geld moet gebeuren.
Voordeel van ‘om’ is dat we daarmee in de toekomst onze eigen energieprijzen kunnen bepalen (op dit moment volgt ‘om’ nog de prijzen van derden). ‘Om’ wordt een soort zelfstandige energiemarkt tussen coöperatief samenwerkende burgers. Hoe dit er precies uit gaat zien zal in de toekomst blijken, maar dit gaat voordelen hebben, vooral als we groeien.
Een ander voordeel van ‘om’ is dat HilverZon voor iedere deelnemer jaarlijks een bedrag van ‘om’ krijgt, waarvan wij eur 30 per jaar toevoegen aan het resultaat van jouw zonnepanelen.
Wanneer je nog bij een andere energie-leverancier zit dan kun je beter het contract daar uitdienen, anders betaal je een overstap-boete. Je moet wel controleren of je oude energieleverancier meewerkt aan het terugbetalen van de energiebelasting. Kijk hiervoor op https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-werkt-je-energieleverancier-mee  Vragen hierover: neem svp contact op met Math via administratie@hilverzon.nu

Nee, je wordt geen energieleverancier. De coöperatie (HilverZon) ook niet. De stroom wordt teruggeleverd aan het net en wordt door HilverZon verkocht aan een energieleverancier (‘om’, ook een coöperatie). Bij voorkeur kun jij de stroom dan weer afnemen van deze energieleverancier. Jij krijgt 100% duurzame lokale stroom tegen een eerlijke prijs.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Meer informatie over HilverZon kun je vinden op https://www.hilverzon.nu.

Verder houdt de landelijke organisatie ‘Hier Opgewekt’ een kennisdossier bij van de postcoderoos-regeling. Daar staan nog veel meer antwoorden: Hier Opgewekt kennisdossier

Natuurlijk kun je al je vragen ook stellen aan het team. Dit kan door te bellen met 06-1921.2288 of een mail te sturen aan info@hilverzon.nu. Je kunt ook langskomen op het spreekuur op donderdagmorgen van 10 tot 11 uur.

top